1.

مدل های علی

باقر ساروخانی

2.

بیگانگی مفهوم سازی و گروهبندی تئوریها در حوزه های جامعه شناسی و روان شناسی

علیرضا محسنی تبریزی

3.

جامعه شناسی موافق علم است یا مخالف آن؟

راندل کولینز؛ ترجمه: فریده ممتاز

4.

فرآیند صنعتی شدن وایجاد نظم علمی

ابراهیم فیوضات

5.

مراکز خدمات کشاورزی به مثابه الگوی توسعه روستایی

مصطفی ازکیا

6.

هفت گنجینه شرکت های تعاونی

حسن حسنی

7.

نقش مناطق آزاد تجاری – صنعتی در توسعه

ژاله شادی طلب

8.

مهاجرتهای داخلی و میزان شهرنشینی در قاره آسیا و افریقا ‹‹مطالعه موردی ایران››

اسماعیل مجدآبادی

9.

واره گمنام و بی آوازه با صد نام و آوازه ‹‹رساله ای در باب تاریخ نوعی تعاونی کهن و زنانه››

مرتضی فرهادی

10.

او و من باهم سعی کردیم کار تقریباً مشابهی انجام دهیم

کلودلوی استروس؛ جلال الدین رفیع فر

11.

شنیدن صدای چکش

محمود روح الامینی

12.

صد چهره از آندره لوروا – گوران

ایو – کوپن؛ حشمت الله طبیبی

13.

شهر و شهروندان

کولت پتونه؛ محمد علی یوسفی زاده

14.

وحدت اساسی

روبر کرسول؛ اصغر عسکری خانقاه

15.

مردم شناسی در چه وضعیتی است؟

آندره‘ لورا – گوران؛ اصغر عسکری خانقاه

16.

انسان شناسی و مردم شناسی

آندره‘ لوروا – گوران؛ اصغر عسکری خانقاه

17.

تأملی درباره هنر غارها

آندره لوروا – گوران؛ ترجمه: جلال الدین رفیع فر

18.

نقد کتاب ‹‹مفاهیم اساسی جامعه شناسی››

ماکس وبر؛ غلامعباس توسلی؛ احمد صدارتی

19.

نقد کتاب شروعی خوب‘ پایانی بد ‹‹جامعه روستایی و نیازهای آن››

عباس عبدی؛ فرامرز رفیع پور

20.

نقد کتاب عشایر مرکزی ایران

بیژن افسرکشمیری؛ جواد صفی نژاد

21.

نظریه های جامعه شناسی

غلامعباس توسلی

22.

گزارش شرکت در بیست یکمین کنفرانس بین المللی جامعه شناسی دین

غلامعباس توسلی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب