1.

کاربرد چاه پیمایی در تعیین فشار هیدرولیکی سفره های زیرزمینی آب ناحیه کارستی قصر قمشه-جنوب غرب ایران

احمد زمانی؛ احمد حسینی رچی

2.

اثر بسامد بر پاشندگی سرعت انتشار امواج کشایندی در نمونه های ماسه سنگ و سنگ آهک منطقه چابهار در حالتهای خشک و اشباع

مجید نبی بیدهندی؛ محمود فتحی

3.

بررسی منابع آب زیرزمینی در درز و شکافها به روش مقاومت ویژه و قطبش القایی با آرایه مربعی

محمد کاظم حفیظی؛ جعفر ولی

4.

مدلی برای بادهای کوه- دشت تهران

عباسعلی علی اکبری بیدختی؛ تاج الدین بنی هاشم؛ مهدی ثقفی

5.

حرکت و رفتار یک کم فشار بریده از دیدگاه کژفشاری

تاج الدین بنی هاشم؛ حسین اردکانی؛ محمد مرادی

6.

خصوصیات زمین لرزه های سال 1360(1981) گلباف و سیرچ – چهار فرسنگ د رجنوب شرق ایران

محمدرضا قیطانچی

7.

مطالعه سازوکار زلزله 20 اردیبهشت 1376 (10 مه 1977) قائن- بیرجند به روش برگردان تانسور گشتاور لرزه ای

پروین مظفری؛ روئوفنگ لیو؛ جونگ لیانگ وو؛ یون تای چن

8.

ازن ورد سپهر و پرتو فرابنفش رسیده به سطح زمین

علی اکبر سبزی پرور


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب