1.

تعیین زیتوده و بر آورد تولید در رودخانه های آغشت و کردان

محمدرضا احمدی؛ محمود کرمی؛ رضوان ا... کاظمی

2.

بررسی رابطه بین خصوصیات کیفی درخت سفید کرکوAcer hyrcanum F.et M. و رویشگاه در شیب شمالی البرز

محمدعلی رجامند؛ محمدرضا مروی مهاجر

3.

بررسی فراوانی ‘ پراکنش عمقی و تغییرات فصلی جمعیت کرم خاکی در تیپ های جنگلی بلوط- ممرز‘ ممرز و راش تکا

رامین رحمانی؛ ناهید صالح راستین

4.

مقایسه پتانسیل رسوبدهی فرسایش های آبی و بادی با استفاده از مدل های MPSIAC و IRIFR.E.A در مناطق بیابانی ایران(مطالعه موردی؛ حوزة آبخیز آب بخشاء کرمان)

حسن احمدی؛ علی محمدی طهماسبی بیرگانی؛ محمدرضا اختصاصث؛ حسینقلی رفاهی

5.

ارزیابی کارآیی باندهای طیفی ماهوارة لندست TM در مطالعات کویرهای ایران

سید کاظم علوی پناه

6.

زیتوده گیاهان آبزی چیره در تالاب هشیلان

محمود کرمی؛ بهرام زهزاد؛ محمدابراهیم پور کاسمانی

7.

مطالعه شاخص های مهم اندازه گیری گونه راش در بخش گرازین از جنگل خیرود کنار

منوچهر نمیرانیان


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب