1.

بررسی بازده بیولوژیک در گوسفند بختیاری

محمود وطن خواه؛ محمد علی ادریس

2.

تثبیت کیفیت روغن سبوس برنج از طریق کنترل فعالیت آنزیم های لیپاژ و لیوز کسیداز

کبری تجددی طلب؛ محمد شاهدی؛ رضا شکرانی؛ شهرام دخانی

3.

تنوع ژنتیکی و همبستگی بین صفات مختلف در لوبیای معمولی

اشکبوس امینی؛ محمد رضا قنادها؛ سیروس عبد میشانی

4.

تخمین عمق آبشتگی موضعی در اطراف پایه های واقع در مجرای اصلی آبراهه ها به کمک شبکه عصبی مصنوعی

صلاح کوچک زاده؛ عبدالمجید لیاقت؛ حسین شیخ شمایل

5.

بررسی کشت بافت و اثر کشت همجواری ریز نمونه ها در کلزا(Brassica napus L)

علی اشرف مهرابی؛ منصور امیدی؛ بدرالدین ابراهیم سید طباطبایی؛ علی اکبر شاه نجات بوشهری؛ رضا توکل افشاری

6.

دوره بحرانی کنترل علفهای هرز دو رقم اصلاح شده و محلی برنج (oryza sativa L.) در شرایط تنش خشکی

جعفر اصغری

7.

بررسی آزمایشگاهی اثرات جانبی چهار نوع آفت کش روی سن شکارگر (Orius albidipennis Reuter Het: Anthocoridae

محمد قدمیاری؛ خلیل طالبی جهرمی

8.

اندازه گیری و تحلیل بهره وری صنایع کوچک روستایی (مطالعه موردی: استان خراسان)

مجید کوپاهی؛ علیرضا دربان آستانه

9.

تخریب پوشش کانالها در خاکهای ماسه ای(مطالعه موردی شبکه آبیاری ساوه)

حسن رحیمی؛ نادر عباسی

10.

تحلیل رگرسیونی شبکه عوامل مرتبط با توسعه و ترویج گل و گیاه

ایرج ملک محمدی؛ محمد محمدی

11.

بررسی همبستگی ژنتیکی در صد روغن دانه با برخی از صفات مهم زراعی در سویا از طریق تجزیه علیت

حسن زینالی؛ ابراهیم هزار جریبی؛ محمد رضا احمدی

12.

تعیین مدل ریاضی مناسب برای پیش بینی هزینه های تعمیر و نگهداری تراکتور های کشاورزی مورد استفاده د رکشت و صنعت نیشکر کارون

مرتضی الماسی؛ حمید رضا یگانه

13.

الگوی استفاده از اینترنت توسط دانشجویان دانشکده های کشاورزی ایران

حمید موحد محمدی؛ هوشنگ ایروانی

14.

مطالعه گرده افشانی سازگاری و انتخاب بهترین گرده زا برای ارقام زیتون

علی اصغر زینانلو؛ علیرضا طلائی؛ حسن ابراهیم زاده؛ محمود عظیمی

15.

مقایسه کریجینگ و کولریجینگ در بر آورد غلظت کلر محلول د رخاک

منوچهر امینی؛ حسین خادمی؛ نادر فتحیان پور

16.

اثر تنش رطوبتی بر صفات کمی و کیفی میوه هلو

فرهاد کرمی؛ علیرضا طلائی؛ حسین لسانی؛ سعید رسول زاده

17.

چگونگی توزیع رطوبت در مخرن خشک کن نوع خوابیده طی فرآیند خشک کردن شلتوک

احمد طباطبائی فر؛ شاهین رفیعی

18.

مقاومت قارچ Pyricularia grisea sace عامل بیماری بلاست برنج به قارچکشهای ادی فنفوس و بنومیل در استان گیلان

فریدون پاداشت دهکایی؛ عباس شریفی تهرانی

19.

اثرات کاربرد سویه های بومی پسود و موناس فلورسنس بر مقدار جذب عناصرغذایی در گندم

علی ریحانی تبار؛ ناهید صالح راستین؛ حسینعلی علیخانی؛ مجتبی محمدی

20.

مقایسه اثر رژیمهای مختلف غذایی بر پاسخ ایمنی همورال و ترکیب اسیدهای چرب کبدی بدنبال چالش التهابی در جوجه های گوشتی سویه 2000 و 1957

مهران ترکی؛ جواد آرشامی؛ داگلاس کورور


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب