1.

ردیابی موج با استفاده از اصل زمان همرسی و معکوس زمان سیرهای باقی مانده

محمدعلى ریاحى؛ سعید اکبرى

2.

مقایسهء نتایج حاصل از روش های مختلف پیش بینی امواج ناشی از باد در خلیج فارس (منطقه بوشهر)

کامران لارى؛ عباسعلى على اکبرى بیدختى؛ مهدى شفیعى فر

3.

مدل سازی وارون دوبعدی داده های گرانی

على نجاتى کلاته؛ وحید ابراهیم زاده اردستانى

4.

تضعیف نوفه های تصادفی از داده های برانبارش شدهء لرزه نگاری در حوزهء F-XY

حسین عالى دانشور؛ حمیدرضا سیاهکوهى

5.

بررسی نمودارهای پاشش امواج ریلی

سید حمید سیدین؛ عبدالرحیم جواهریان؛ نصرالله کمالیان

6.

مطالعهء موردی جزیرهء گرمایی تهران و شبیه سازی عددی آن

عباس رنجبرسعادت آبادى؛ مجید آزادى؛ عباسعلى على اکبرى بیدختى؛ سیدعلیرضا صادقى حسینى

7.

پیش بینی نفوذپذیری از روی داده های چاه نگاری با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی در یکی از مخازن کربناته جنوب ایران

بنفشه حبیبیان؛ مجید نبى بیدهندى؛ عزت الله کاظم زاده

8.

محاسبات سرعت فاز و سرعت گروه با استفاده از نگاشت های دورهء بلند

محمدکمال قاسم العسکرى

9.

تعیین فاکتور کیفیت امواج برشی مستقیمQ?، در منطقه البرز به کمک داده های میدان نزدیک حرکت نیرومند زمین لرزهء کجور در محدودهء بسامدی ا تا 32 هرتز

هادى قاسمى؛ نصرالله کمالیان؛ حسین حمزه لو؛ على بیت الهى

10.

حل عددی مدار ماهواره های نزدیک سطح زمین با گام متغیر

مهدى اسحاق

11.

مقیاس بزرگی در شبکهء لرزه نگاری تبریز

مهدى رضاپور.


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب