1.

مطالعهء چرخندزایی در پشت به باد کوه های آلپ و اثر آن بر آب و هوای خاورمیانه برای دورهء یک ساله

فر هنگ احمدى گیوى؛ یونس نجیبی فر

2.

بررسی اثر تصحیح برون راند شیب در پردازش داده های لرزه نگاری سه بعدی

مهدى مرادى؛ مجید نبى بیدهندى

3.

اکتشاف ذخایر زمین گرمایی در منطقهء خوی با استفاده از روش مگنتوتلوریک

مصطفى نقى زاده؛ ناصر حسین زاده گویا

4.

برآورد قدرت انفجارهای هسته ای سمیپالاتینسک با استفاده از فازLg

غلامرضا رستگارموحد؛ عبدالرحیم جواهریان؛ احمد سدیدخوى

5.

بررسی و مقایسه کوچ های زمانی قبل و پس از برانبارش

مجید نبى بیدهندى؛ شادى قوامى؛ مهدى مرادى

6.

نتایج اجرای عملیاتی. تحلیل عینی به روش کرسمن

مجید آزادی؛ فاطمه داورى عدالت پناه؛ پرویز رضازاده؛ ابراهیم میرزایى؛ غلامعلى وکیلى

7.

بررسی کارایی روش مهاجرت PSPC در پردازش داده های لرزه ای به دست آمده از محیط های دارای تغییرات جانبی سرعت

محمدعلى ریاحى؛ فرهاد بازرگانى

8.

بررسی ساختار چند جریان جستناک توفان های همرفتی تهران با استفاده از داده های سودار

عباسعلى على اکبرى بیدختى؛ ندا بیوک؛ محمد على ثقفى

9.

آشکارسازی آنومالی های سطحی با گرادیان نرمالیز شده دوبعدیداده های گرانی

وحید ابراهیم زاده اردستانى


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب