1.

تعیین توپوگرافی سطح آب در خلیج فارس و دریای عمان از طریق تلفیق مشاهدات GPS و اطلاعات تایدگیج ها

علیرضا آزموده اردلان؛ مهدی مسیب زاده

2.

بررسی اثرات متقابل غلظت مواد معلق در آب و نوع پوشش خاک بر میزان نفوذ پذیری حوضچه های نفوذ ( در طرح های تغذیه مصنوعی )

مسعود تابش؛ روزبه جواهری

3.

بهینه سازی شبکه های آبرسانی شهری با درنظر گرفتن قید قابلیت اطمینان و رابطه دبی – فشار در گره ها

مسعود تابش؛ آرش کریم زاده

4.

پهنه بندی سرعت موج برشی ابرفت های گستره تهران

محمد کاظم جعفری؛ آرش رزمخواه؛ محمد کشاورز بخشایش

5.

مدل ریاضی پیش بینی فرسایش کناری در پیچانرود ها

مهدی حبیبی؛ نصرالله جواهری

6.

تحلیل سه بعدی گسترش ترک در سد بتنی پشت بند دار لتیان با استفاده از روش ترک پخشی

محمد رحیمیان؛ آذین امینی

7.

تاثیر فشارآب حفره ای بر پایداری شیروانی هادر تحلیل سه بعدی به روش آنالیز حدی مرز بالا

فرج الله عسکری؛ اورنگ فرزانه؛ جواد نخعی

8.

ارزیابی پتانسیل روانگرایی در بخشی ازنواحی جنوب شرقی تهران

فرج الله عسکری؛ مجید کسایی

9.

ریشه یابی کاستی های موجود در تحلیل های عددی مدل های غیر خطی دینامیکی مربوط به سیستم های سازه ای

جمشید فرجودی؛ آرام سروشیان

10.

مطالعه رفتاری و طبقه بندی اتصالات بتن آرمه در بار نهایی

داود مستوفی نژاد؛ جعفر سبحانی

11.

تاثیر مصرف ماسه طبیعی برخواص و رفتار بتن آسفالتی روسازی ها

مهدی محمدی؛ یونس نیازی

12.

بررسی اثرات رفتار غیر خطی خاک بر پاسخ دینامیکی سازه های بلند

بهروز گتمیری


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب