. (1398). نسخه کامل شماره دوم دوره چهارم نشریه علمی ترویجی صنعت سبز نوین. , 4(3), 1-66.
. "نسخه کامل شماره دوم دوره چهارم نشریه علمی ترویجی صنعت سبز نوین". , 4, 3, 1398, 1-66.
. (1398). 'نسخه کامل شماره دوم دوره چهارم نشریه علمی ترویجی صنعت سبز نوین', , 4(3), pp. 1-66.
. نسخه کامل شماره دوم دوره چهارم نشریه علمی ترویجی صنعت سبز نوین. , 1398; 4(3): 1-66.