کیهان, جواد, زﯾﺎرت, آﺗﻮﺳﺎ, آﻫﻨﮕﺮی اﻧﺪرﯾﺎن, ﻧﺎزﯾﻼ, ﻓﺮﻫﺎدی, اﻋﻈﻢ. (1398). ﻣﺪلﯾﺎﺑﯽ ﻣﻌﺎدﻻت ﺳﺎﺧﺘﺎری رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ ارزشﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ، ﺧﻮدﮐﺎرآﻣﺪی و اﺿﻄﺮاب اﻣﺘﺤﺎن در ﺑﯿﻦ داﻧﺶآﻣﻮزان دوره دوم ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن اروﻣﯿﻪ. , 10(1), 97-113. doi: 10.22059/japr.2019.72623
جواد کیهان; آﺗﻮﺳﺎ زﯾﺎرت; ﻧﺎزﯾﻼ آﻫﻨﮕﺮی اﻧﺪرﯾﺎن; اﻋﻈﻢ ﻓﺮﻫﺎدی. "ﻣﺪلﯾﺎﺑﯽ ﻣﻌﺎدﻻت ﺳﺎﺧﺘﺎری رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ ارزشﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ، ﺧﻮدﮐﺎرآﻣﺪی و اﺿﻄﺮاب اﻣﺘﺤﺎن در ﺑﯿﻦ داﻧﺶآﻣﻮزان دوره دوم ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن اروﻣﯿﻪ". , 10, 1, 1398, 97-113. doi: 10.22059/japr.2019.72623
کیهان, جواد, زﯾﺎرت, آﺗﻮﺳﺎ, آﻫﻨﮕﺮی اﻧﺪرﯾﺎن, ﻧﺎزﯾﻼ, ﻓﺮﻫﺎدی, اﻋﻈﻢ. (1398). 'ﻣﺪلﯾﺎﺑﯽ ﻣﻌﺎدﻻت ﺳﺎﺧﺘﺎری رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ ارزشﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ، ﺧﻮدﮐﺎرآﻣﺪی و اﺿﻄﺮاب اﻣﺘﺤﺎن در ﺑﯿﻦ داﻧﺶآﻣﻮزان دوره دوم ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن اروﻣﯿﻪ', , 10(1), pp. 97-113. doi: 10.22059/japr.2019.72623
کیهان, جواد, زﯾﺎرت, آﺗﻮﺳﺎ, آﻫﻨﮕﺮی اﻧﺪرﯾﺎن, ﻧﺎزﯾﻼ, ﻓﺮﻫﺎدی, اﻋﻈﻢ. ﻣﺪلﯾﺎﺑﯽ ﻣﻌﺎدﻻت ﺳﺎﺧﺘﺎری رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ ارزشﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ، ﺧﻮدﮐﺎرآﻣﺪی و اﺿﻄﺮاب اﻣﺘﺤﺎن در ﺑﯿﻦ داﻧﺶآﻣﻮزان دوره دوم ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن اروﻣﯿﻪ. , 1398; 10(1): 97-113. doi: 10.22059/japr.2019.72623


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.