1.

ارتباط ساختمان چین خورده بخش شمالشرقی البرز و تکامل الگوی زهکشی TM ,ETM و رادار

دوره 37، شماره 1، شهریور 1384
دکتر مجتبی یمانی؛ مریم عنایتی؛ منیژه باقری

2.

ارتباط ویژگی های ژئومرفولوژیک حوضه ها و قابلیت سیل خیزی (تجزیه و تحلیل داده های سیل از طریق مقایسه ژئومرفولوژیک حوضه های فشند و بهجت آباد)

دوره 38، شماره 3، اردیبهشت 1386
مجتبی یمانی؛ مریم عنایتی

3.

بررسی عوامل مؤثر در تولید رسوب حاصل از فرسایش خندقی در حوضه‌های آبخیز کوچک (مطالعه موردی: حوضه آبخیز دره کره ـ بوشهر)

دوره 41، شماره 69، آذر 1388
علی‌اکبر نظری سامانی نظری سامانی؛ حسن احمدی؛ محمد جعفری؛ جمال قدوسی

4.

بررسی کارایی عکس ماهواره‌ای کاسموس درتهیه نقشه اشکال فرسایش

دوره 60، شماره 5، اسفند 1387
مسیب حشمتی؛ محمد قیطوری؛ حسن احمدی

5.

بررسی وضیعت ژئومرفولوژیکی پیچان رود و نقش آن در فرسایش بستر و کناره های رودخانة میناب

دوره 37، شماره 2، آبان 1384
احمد نوحه گر؛ مجتبی یمانی

6.

تکامل ژئومرفولوژی دلتای رود سپیدرود درکواترنر

دوره 38، شماره 1، اردیبهشت 1386
جمشید جداری عیوضی؛ مجتبی یمانی؛ رضا خوش رفتار

7.

چشم اندازهای کارستی حوضه اخلمد و مدیریت محیطی آن

دوره 42، شماره 0، فروردین 1381
محمد علی زنگنه اسدی؛ دکتر حسنعلی غیور؛ دکتر محمد حسین رامشت؛ دکتر سعد الله ولایتی

8.

زمان در سیستم‌های ژئومرفیک

دوره 48، شماره 4، دی 1395، صفحه 557-567
محمد حسین رامشت؛ مژگان انتظاری؛ سوسن دلسوز

9.

ژئومرفولوژی و تغییرات آب و هوایی هولوسن در کوه گچی قلعه‌سی

دوره 36، شماره 3، آبان 1384
داود مختاری

10.

شناخت فرآیندهای مؤثر بر توسعه و تحول عوارض ماسه‌ای (مطالعة موردی: عوارض ماسه‌ای چالة سیرجان)

دوره 38، شماره 1، اردیبهشت 1386
مهران مقصودی

11.

شواهد ژئوموفولوژیکی عملکرد گسل های تبرته و تخلفات در فرونشست چاله میقان

دوره 36، شماره 1، فروردین 1383
دکتر مجتبی یمانی؛ دکتر خدیجه اسدیان

12.

مطالعه خاک شناسی منطقه طالقان با روش ژئومرفولوژی

دوره 55، شماره 2، تیر 1381
علی سلاجقه؛ محمد جعفری؛ فریدون سرمدیانسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب