1.

ارزیابی عملکرد فعالیتهای تکتونیکی بر اساس مرفولوژی مخروط افکنه ها

دوره 35، شماره 1، فروردین 1382
دکتر مقصود خیام؛ دکتر داود مختاری کشکی

2.

بررسی محدوده اصفهان از نظر نوع محیط رسوبی وتغییرات مسیر زاینده رود در آن

دوره 56، شماره 3، دی 1382
سعید سلطانی کوپائی

3.

بررسی نقش عوامل مؤثّر در گسترش وتکامل مخروط افکنه های ارتفاعات درّه دیز- دیوان داغی با استفاده از روش ها و تکنیک های جدید

دوره 38، شماره 2، اردیبهشت 1386
موسی عابدینی؛ عبدالمجید رجایی

4.

بررسی و تحول کانال های گیسویی در سطح مخروط افکنه ها

دوره 35، شماره 2، تیر 1382
دکتر مجتبی یمانی؛ دکتر مهران مقصودی

5.

شواهد ژئوموفولوژیکی عملکرد گسل های تبرته و تخلفات در فرونشست چاله میقان

دوره 36، شماره 1، فروردین 1383
دکتر مجتبی یمانی؛ دکتر خدیجه اسدیان

6.

ویژگی های ژئومرفولوژیک مخروط افکنه حوضه گاماسیاب

دوره 35، شماره 3، دی 1382
دکتر سیاوش شایان


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب