1.

ارزیابی مزرعه‌ای مقاومت تدریجی (Slow rusting) نسبت به بیماری زنگ زرد در برخی از ارقام گندم دیم

دوره 52، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 121-134
صفرعلی صفوی؛ مظفر روستائی

2.

برآورد اثر ژنها و ترکیب پذیری مقاومت گیاه بالغ در تعدادی از کالتیوارهای گندم نسبت به نژاد 226E222A+ زنگ زنگ زرد به روش دی الل

دوره 31، شماره 1، فروردین 1379
محمدرضا قنادها؛ علی اصغر نصراله نژاد قمی؛ محمد ترابی

3.

بررسی مقاومت به بیماری زنگ زرد در رگه‌های دابل‌هاپلویید گندم نسبت به نژاد پرآزار 98E150A+

دوره 48، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 69-78
رضا بزرگی پور؛ غلامعباس لطفعلی آینه؛ طیبیه بخشی؛ علی عمرانی؛ محسن سرهنگی؛ آزاده ایرانژاد

4.

بررسی مقاومت نژادگان‌های انتخابی گندم نان در مراحل گیاهچه‌ای و گیاه کامل نسبت به پاتوتیپ غالب عامل بیماری زنگ زرد در شرایط گلخانه و مزرعه در استان کرمانشاه

دوره 48، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 127-137
روژین مرادی؛ جهانشیر امینی؛ غلام حسین احمدی؛ هدیه بدخشان

5.

بررسی نحوه توارث مقاومت به نژاد 134E182A+ زنگ زرد در 6 رقم گندم تجاری با روش دای‌آلل کراس

دوره 35، شماره 3، خرداد 1383
محمدرضا قنادها؛ حسن سلطانلو؛ محمد ترابی؛ سیده ساناز رمضانپور

6.

بررسی واکنش ارقام و لاینهای پیشرفته گندم دیم نسبت به بیماری زنگ زرد (Puccinia striiformis f. sp. tritici) در مرحله گیاهچه

دوره 39، شماره 1، آبان 1387
علی ملیحی پور؛ محمد ترابی

7.

توارث مقاومت به زنگ زرد در لاین های گندم

دوره 4، شماره 0، فروردین 1377
محمدرضا قنادها؛ محمدرضا نقوی؛ محمد ترابی

8.

شناسایی نشانگر DNAیDAF دارای پیوستگی با ژن Yr5 مقاومت به زنگ زرد گندم

دوره 4، شماره 0، تیر 1378
علی اکبر شاه نجات بوشهری؛ بهمن یزدی صمدی؛ سیروس عبدمیشانی

9.

مطالعه نحوه توارث مقاومت نسبت به زنگ زرد (نژاد 226E 222A+) درگندم

دوره 1، شماره 0، خرداد 1376
علی اصغر نصرالله نژاد؛ محمدرضا قنادها؛ محمد ترابی

10.

واکنش گیاهچه‌ای و گیاه کامل تعدادی از لاین‌های امیدبخش گندم نسبت به بیماری زنگ زرد

دوره 45، شماره 2، مهر 1393، صفحه 241-250
صفرعلی صفوی؛ فرزاد افشاری


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب