1.

بررسی تنوع ژنتیکی لوبیا براساس صفات مورفولوژیکی تحت دو شرایط نرمال و تنش خشکی

دوره 44، شماره 2، شهریور 1392، صفحه 305-315
رضا کشاورز نیا؛ بهروز محمدی نرگسی؛ علیرضا عباسی

2.

بررسی تنوع و ارتباط خصوصیات مورفولوژیکی و فنولوژیکی درماس

دوره 31، شماره 1، فروردین 1379
فرهاد قوامی؛ عبدالمجید رضایی

3.

بررسی منابع مرفولوژیکی عملکرد ذرت از طریق تجزیه علیت

دوره 32، شماره 4، تیر 1380
محمد یزدان دوست همدانی؛ عبد المجید رضایی

4.

تجزیه وتحلیل همبستگی وضرایب مسیر صفات مورفولوژیک و فنولوژیک مرتبط با عملکرد در سویا

دوره 4، شماره 0، تیر 1378
براتعلی سیاه سر؛ عبدالمجید رضایی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب