1.

بررسی تنوع ژنتیکی و شناسایی اجزاء عملکرد در نخود تیپ دسی

دوره 34، شماره 2، بهار 1382
محسن مردی؛ علیرضا طالعی؛ منصور امیدی

2.

بررسی تنوع و ارتباط خصوصیات مورفولوژیکی و فنولوژیکی درماس

دوره 31، شماره 1، بهار 1379
فرهاد قوامی؛ عبدالمجید رضایی

3.

بررسی همبستگی و روابط بین عملکرد و سایر صفات کمی و کیفی گلرنگ

دوره 32، شماره 2، بهار 1380
احد باقری؛ بهمن یزدی صمدی؛ محمد تائب؛ محمد رضا احمدی

4.

تعیین مهمترین صفات موثر بر عملکرد تحت دو شرایط آبیاری با استفاده از روشهای آماری چند متغیره در ژنوتیپهای ماش

دوره 35، شماره 4، تابستان 1383
محمد ضابط؛ عبدالهادی حسین زاده؛ علی احمدی؛ فرنگیس خیالپرست

5.

مطالعه روابط میان عملکرد و اجزای عملکرد در برنج

دوره 35، شماره 4، تابستان 1383
حسین رحیم سروش؛ محمود مصباح؛ عبدالهادی حسین زاده


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.