1.

اثر تزریق داخل صناقی سایمتیدین بر پاسخ درد ناشی از فرمالین در موشهای سوری

دوره 59، شماره 4، بهمن 1383
دکتر اسماعیل تمدنفرد؛ دکتر علی مجتهدین

2.

اثر تغییرات سطح گلوکز خون بر پاسخ درد فرمالینی در موش‌های سوری

دوره 63، شماره 1، فروردین 1387، صفحه 79-82
اسماعیل تمدنفرد؛ مجتبی گلی؛ صونا سیدنژاد

3.

تداخل عمل بین انسولین و سیستم اپیوئیدی در آزمون فرمالین موشهای سوری

دوره 63، شماره 4، دی 1387، صفحه 291-295
اسماعیل تمدنفرد؛ مجتبی گلی؛ صونا سیدنژاد


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب