1.

از پس پرده نمایش در ایران

دوره 6، شماره 0، اسفند 1378
دکتر یعقوب آژند

2.

از کارگاه تا دانشگاه در نقاشی دوره قاجار

دوره 1، شماره 26، شهریور 1385
دکتر یعقوب آژند

3.

اسلوب سیاه قلم در نگارگری ایران

دوره 30، شماره 30، خرداد 1386
دکتر یعقوب آژند

4.

افول کتاب آرایی و طلیعه پیکرنگاری (نقاشی دوره افشاریه)

دوره 24، شماره 0، اسفند 1384
دکتر یعقوب آژند

5.

تأثیر عناصر و نقشنمایه های چینی در هنر ایران

دوره 9، شماره 0، تیر 1380
دکتر یعقوب آژند

6.

تاریخنگاری هنر ایران

4و5، شماره 0، اسفند 1377
دکتر یعقوب آژند

7.

رضا آقا رضا و رضا عباسی ( سه اسم و رقم در قالب یک قلم )

دوره 21، شماره 21، فروردین 1384
دکتر یعقوب آژند

8.

علی قلی بیک جبه دار - کتابدار

دوره 16، شماره 16، دی 1382
دکتر یعقوب آژند

9.

فرهنگ هنرمندان تجسمی

دوره 2، شماره 0، فروردین 1376
دکتر یعقوب آژند

10.

فرهنگ هنرمندان تجسمی جهان

دوره 1، شماره 0، فروردین 1374
دکتر یعقوب آژند

11.

کارستان هنری و هنر پروری ابراهیم سلطان

دوره 37، شماره 0، فروردین 1388
دکتر یعقوب آژند

12.

کارگاه هنری سلطان حسین بایقرا

دوره 12، شماره 12، دی 1381
دکتر یعقوب آژند

13.

کتابت خانه و صورت خانه در دوره ایلخانان و جلایریان

دوره 33، شماره 33، اسفند 1386
دکتر یعقوب آژند

14.

مکتب نگارگری بغداد (آل جلایر)

دوره 14، شماره 14، تیر 1382
دکتر یعقوب آژند

15.

نظام سنتی استاد – شاگردی در نقاشی ایران

دوره 10، شماره 0، اسفند 1380
دکتر یعقوب آژند

16.

نقاشان اروپایی در ایران : دوره صفوی

دوره 19، شماره 19، مهر 1383
دکتر یعقوب آژند

17.

نگاهی به نقد هنر

دوره 1، شماره 0، فروردین 1374
پل اوری؛ دکتر یعقوب آژند

18.

نوآوری و تجدد در هنر صفوی

دوره 7، شماره 0، تیر 1379
دکتر یعقوب آژندسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب