1.

از پس پرده نمایش در ایران

دوره 6، شماره 0، زمستان 1378
دکتر یعقوب آژند

2.

از کارگاه تا دانشگاه در نقاشی دوره قاجار

دوره 1، شماره 26، تابستان 1385
دکتر یعقوب آژند

3.

اسلوب سیاه قلم در نگارگری ایران

دوره 30، شماره 30، بهار 1386
دکتر یعقوب آژند

4.

افول کتاب آرایی و طلیعه پیکرنگاری (نقاشی دوره افشاریه)

دوره 24، شماره 0، زمستان 1384
دکتر یعقوب آژند

5.

تأثیر عناصر و نقشنمایه های چینی در هنر ایران

دوره 9، شماره 0، تابستان 1380
دکتر یعقوب آژند

6.

تاریخنگاری هنر ایران

4و5، شماره 0، زمستان 1377
دکتر یعقوب آژند

7.

رضا آقا رضا و رضا عباسی ( سه اسم و رقم در قالب یک قلم )

دوره 21، شماره 21، بهار 1384
دکتر یعقوب آژند

8.

علی قلی بیک جبه دار - کتابدار

دوره 16، شماره 16، زمستان 1382
دکتر یعقوب آژند

9.

فرهنگ هنرمندان تجسمی

دوره 2، شماره 0، بهار 1376
دکتر یعقوب آژند

10.

فرهنگ هنرمندان تجسمی جهان

دوره 1، شماره 0، بهار 1374
دکتر یعقوب آژند

11.

کارستان هنری و هنر پروری ابراهیم سلطان

دوره 37، شماره 0، بهار 1388
دکتر یعقوب آژند

12.

کارگاه هنری سلطان حسین بایقرا

دوره 12، شماره 12، زمستان 1381
دکتر یعقوب آژند

13.

کتابت خانه و صورت خانه در دوره ایلخانان و جلایریان

دوره 33، شماره 33، زمستان 1386
دکتر یعقوب آژند

14.

مکتب نگارگری بغداد (آل جلایر)

دوره 14، شماره 14، تابستان 1382
دکتر یعقوب آژند

15.

نظام سنتی استاد – شاگردی در نقاشی ایران

دوره 10، شماره 0، زمستان 1380
دکتر یعقوب آژند

16.

نقاشان اروپایی در ایران : دوره صفوی

دوره 19، شماره 19، پاییز 1383
دکتر یعقوب آژند

17.

نگاهی به نقد هنر

دوره 1، شماره 0، بهار 1374
پل اوری؛ دکتر یعقوب آژند

18.

نوآوری و تجدد در هنر صفوی

دوره 7، شماره 0، تابستان 1379
دکتر یعقوب آژندContact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.