1.

ایرانشناسی مارکس گرا ضرورت بازاندیشی

دوره 1، شماره 21، مهر 1382
غلامعباس توسلی؛ حمید عبداللهی

2.

بررسی گفتمان های غالب در بحث جهانی شدن

دوره 27، شماره 27، فروردین 1385
غلامعباس توسلی

3.

تحلیلی از اندیشه پیربوردیو درباره فضای منازعه آمیز اجتماعی و نقش جامعه شناسی

دوره 3، شماره 23، شهریور 1383
غلامعباس توسلی

4.

زندانیان و مسأله مشارکت نتایج یک تحقیق

9و10، شماره 0، دی 1376
غلامعباس توسلی

5.

سه گزارش 1- شرکت در هفتمین کنگره بین المللی آموزش و پرورش تطبیقی پراگ (8 تا 14 ژوئیه) 2- دیدار از دانشگاه رم (17 تا 27 اکتبر 1992) 3- شرکت در سمینار جامعه شناسی مفهوم دوگانه بینی واقعیت بلژیک‘ دانشگاه لون لانو (21 تا 23 مه 1992)

دوره 3، شماره 0، فروردین 1372
غلامعباس توسلی

6.

گزارش شرکت در بیست یکمین کنفرانس بین المللی جامعه شناسی دین

دوره 2، شماره 0، تیر 1370
غلامعباس توسلی

7.

معرفی و نقد کتاب

دوره 8، شماره 8، دی 1375
غلامعباس توسلی

8.

مفهوم سرمایه در نظریات کلاسیک و جدید با تأکید بر نظریه های سرمایه اجتماعی

دوره 26، شماره 26، دی 1384
غلامعباس توسلی؛ مرضیه موسوی

9.

نظریه های جامعه شناسی

دوره 2، شماره 0، تیر 1370
غلامعباس توسلی

10.

نقد تحقیقات شرق شناسی و جامعه شناسی درباره رابطه اسلام و سرمایه داری

دوره 7، شماره 7، دی 1373
غلامعباس توسلی

11.

نقد کتاب ‹‹مفاهیم اساسی جامعه شناسی››

دوره 2، شماره 0، تیر 1370
ماکس وبر؛ غلامعباس توسلی؛ احمد صدارتی

12.

هویت های جمعی و جهانی شدن

دوره 24، شماره 24، دی 1383
غلامعباس توسلی؛ یار محمد قاسمیسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب