1.

تحلیل روند تغییر خدمت تنظیمی ترسیب ‌کربن شهر تهران، متأثر از فرایندهای فضایی موزاییک سیمای سرزمین

دوره 14، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 253-283
بهروز ناروئی؛ شهیندخت برق جلوه؛ حسن اسماعیل زاده؛ لعبت زبردست


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب