1.

ارزیابی روش‌های مدیریتی مؤثر بر نرخ آبستنی در تعدادی از گله‌های گاوهای هلشتاین ایران

دوره 51، شماره 4، اسفند 1399، صفحه 253-262
سارا حسنوندجوانمرد؛ علی صادقی سفیدمزگی

2.

برآورد زیان‌های مالی ناشی از وقوع سقط جنین در گله‌های گاو شیری با استفاده ‏از مدل بودجه‌بندی جزیی

دوره 52، شماره 4، بهمن 1400، صفحه 261-270
حمیده کشاورزی؛ علی صادقی سفیدمزگی

3.

برآورد فراسنجه‌های ژنتیکی و فنوتیپی برای سودآوری در سه دورة اول شیردهی گاوهای هلشتاین ایران

دوره 47، شماره 4، اسفند 1395، صفحه 531-538
سارا حسنوند جوانمرد؛ علی صادقی سفیدمزگی؛ محمد دادپسند

4.

بررسی برخی عوامل اثرگذار بر وقوع تب برفکی و حذف ناشی از آن در گاوهای شیری ایران

دوره 54، شماره 3، مهر 1402، صفحه 289-301
محسن بیجاری؛ علی صادقی سفیدمزگی

5.

بررسی پیامدها و عوامل مؤثر بر میزان وقوع جفت‌ماندگی در گاوهای هلشتاین استان اصفهان

دوره 46، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 83-91
ابوالفضل مهنانی؛ علی صادقی سفیدمزگی؛ مهدی صفاهانی لنگرودی

6.

پیامدهای تولیدمثلی اسپرم تعیین جنسیت شده در گله های هلشتاین استان اصفهان

دوره 46، شماره 3، مهر 1394، صفحه 271-276
علی جبار زارع؛ علی صادقی سفیدمزگی؛ غلامرضا قربانی

7.

تحلیل فنوتیپی رخداد سقط در گاوهای هلشتاین ایران

دوره 47، شماره 3، آذر 1395، صفحه 409-419
حمیده کشاورزی؛ علی صادقی سفیدمزگی؛ غلامرضا قربانی؛ رسول کوثر

8.

تحلیل فنوتیپی و ژنتیکی امتیاز سلول‌های بدنی شیر در گاوهای هلشتاین ایران

دوره 46، شماره 2، تیر 1394، صفحه 181-188
پریسا قاسمی خانی؛ حیدر قیاسی؛ علی صادقی سفیدمزگی

9.

شناسایی نشانه‌های انتخاب مرتبط با مقاومت به بیماری لکوز (‏BLV‏) در گاوهای هلشتاین ایران‏

دوره 52، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 23-35
مهدی جوان نیکخواه؛ حسین مرادی شهربابک؛ محمد حسین مرادی؛ علی صادقی سفیدمزگی

10.

قیمت‌گذاری شیر خام بر مبنای فرآورده‌های لبنی پر مصرف در بازار ایران

دوره 51، شماره 1، اردیبهشت 1399، صفحه 9-16
معصومه توکل نیا؛ علی صادقی سفیدمزگی؛ نرگس شیروانی بروجنی؛ غلامرضا قربانی

11.

ویژگی‌های فیزیکی، ترکیب شیمیایی و زیربخش‌های پروتئینی تفاله‌های چغندرقند ایران در مقایسه با مقادیر جدول‌های سیستم کربوهیدرات و پروتئین خالص کرنل

دوره 47، شماره 3، آذر 1395، صفحه 473-480
نیما نادری؛ غلامرضا قربانی؛ علی صادقی سفید مزگیسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب