1.

تحلیلی از مسئولیت مدنی ناشی از عمل مجرمانۀ دیگری در حقوق ایران و فرانسه

دوره 49، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 159-176
علیرضا یزدانیان

2.

جمع و اختیار در مسئولیت مدنی ناشی از فعل شخصی، فعل غیر، فعل شیء و مسئولیت قراردادی در حقوق فرانسه و طرح آن در حقوق ایران

دوره 49، شماره 4، دی 1398، صفحه 733-752
علیرضا یزدانیان

3.

طرح قاعدۀ مسئولیت مدنی ناشی از اشیا در حقوق ایران و فرانسه

دوره 47، شماره 2، تیر 1396، صفحه 379-397
علیرضا یزدانیان

4.

طرح مسئولیت مدنی مؤسسات عمومی ناشی از عمل اشخاص بالقوه خطرآفرین در حقوق ایران و فرانسه

دوره 48، شماره 2، تیر 1397، صفحه 363-381
علیرضا یزدانیان

5.

طرح نظریۀ تعهدات ایقاعی در حقوق ایران با مطالعۀ تطبیقی در حقوق فرانسه

دوره 50، شماره 3، مهر 1399، صفحه 627-645
علیرضا یزدانیان

6.

طرح نظریۀ مسئولیت مدنی اشخاص حقوقی ناشی از افعال ارگان اداره‌کننده؛ مطالعۀ تطبیقی در حقوق فرانسه

دوره 44، شماره 4، دی 1393، صفحه 633-651
علیرضا یزدانیان

7.

گام‌هایی در طرح مسئولیت مدنی دولت ناشی از فعل شخصی، فعل اشیا و فعل غیر، در حقوق ایران و فرانسه

دوره 45، شماره 3، مهر 1394، صفحه 505-523
علیرضا یزدانیان

8.

مسئولیت مدنی دولت ناشی از اعمال تروریستی در جبران خسارت فراموش‌شدگان ناشی از تروریسم در ایران و فرانسه

دوره 46، شماره 3، مهر 1395، صفحه 475-494
علیرضا یزدانیان

9.

مطالعۀ تطبیقی اندیشۀ جمعی شدن مسئولیت مدنی در حقوق فرانسه و ایران و آثار عملی آن بر نحوۀ جبران خسارت

دوره 43، شماره 3، آبان 1392، صفحه 203-221
علیرضا یزدانیان


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب