1.

اثر دماهای مختلف القاکننده دیاپوز بر توانمندی زیستی زنبور پارازیتویید Trichogramma brassicae Bezdenko (Hym: Trichogrammatidae)

دوره 6، شماره 2، مهر 1396، صفحه 197-205
سمیه رحیمی کلده؛ احمد عاشوری؛ علیرضا بندانی

2.

اثر گیاه پوششی گل عسل بر کارایی زنبور Trichogramma cacoeciae

دوره 8، شماره 2، اردیبهشت 1399، صفحه 101-114
مریم گودرزی؛ احمد عاشوری؛ حمیدرضا صراف معیری؛ کلوس زبیتز

3.

یادگیری و دوام حافظة زنبورTrichogramma brassicae )Hym.: Trichogarmmatidae) آلوده به باکتری Wolbachia

دوره 2، شماره 1، فروردین 1392، صفحه 53-63
حسین کیشانی فراهانی؛ احمد عاشوری؛ سید حسین گلدانساز؛ مارتین شاپیرو؛ اکبر گلشنی؛ پوریا آبرون


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب