1.

بررسی نحوه جایگزینی توده کوارتز دیوریتی سلفچگان بر اساس شواهد صحرایی و پتروگرافی

دوره 32، شماره 1، مرداد 1385
علی کنعانیان؛ محبوبه نظری وانانی؛ محسن الیاسی

2.

پتروژنز توده گرانیتوئیدی کوه دم، شمال شرق اردستان

دوره 34، شماره 2، اردیبهشت 1388
علی کنعانیان؛ فاطمه سرجوقیان؛ جمشید احمدیان؛ حسن میرنژاد

3.

توده نفوذی شوشونیتی نسای پایین، شاهدی بر ماگماتیسم بعد از ائوسن در البرز مرکزی

دوره 35، شماره 3، آبان 1389
پریسکه حسینی؛ علی کنعانیان؛ فاطمه سرجوقیان

4.

روند تحول ماگمایی در روانه‌های استراتوئید شمال شرق زرجه‌بستان، قزوین، ایران

دوره 1، شماره 0، مرداد 1384
علی کنعانیان؛ کیمیا کلانتری؛ عباس آسیابانها

5.

ژئوشیمی و خاستگاه زمین‌ساختی سنگ‌های آتشفشانی تتماج، جنوب شرق کاشان

دوره 33، شماره 3، شهریور 1387
مریم امین‌الرعایایی یمینی؛ علی کنعانیان

6.

سازوکار جایگیری توده های آذرین شمال شرق قزوین با بهره گیری از تحلیل تنش دیرین

دوره 33، شماره 3، شهریور 1387
محسن الیاسی؛ علی کنعانیان؛ کیمیا کلانتری؛ محسن حیدری

7.

شواهد پتروگرافی حاکی از دگرشکلی دمای بالا در سنگ‌های حاشیه توده گرانیتوئیدی لخشک، شمال‌غرب زاهدان، ایران

دوره 33، شماره 3، شهریور 1387
علی کنعانیان؛ مهدی رضائی کهخائی؛ محسن الیاسی؛ داریوش اسماعیلی

8.

شواهد پتروگرافی و ژئوشیمیایی آلتراسیون سدی-کلسیک و پتاسیک در توده نفوذی پنج‌کوه (شمال شرق ایران)

دوره 32، شماره 1، مرداد 1385
داریوش اسماعیلی؛ مریم شیبی؛ علی کنعانیان

9.

شیمی-کانی‌شناسی کلینوپیروکسن در سنگ‌های آذرین منطقه املش (شمال ایران)

دوره 3، شماره 0، بهمن 1383
علی کنعانیان؛ مژگان صلواتی؛ داریوش اسماعیلی؛ عباس آسیابانها

10.

کاربرد محور نوری کوارتز در تعیین شرایط دگرشکلی میلونیت گرانودیوریت‌های لخشک، شمال غرب زاهدان، ایران

دوره 35، شماره 3، آبان 1389
مهدی رضایی کهخایی؛ علی کنعانیان؛ محسن الیاسی؛ داریوش اسماعیلی

11.

ماگماتیسم وندین در منطقه انجیراوند؛ شمال شرق اردکان یزد

دوره 2، شماره 0، بهمن 1379
علی درویش‌زاده؛ داریوش اسماعیلی؛ علی کنعانیانسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب