1.

اثر کاربرد اسید منگنز در ترکیبات پلیت بذر روی جوانه زنی تا استقرار بوته چغندر قند

دوره 1، شماره 0، فروردین 1378
محمد رضا میرزائی؛ محمد علی رستمی؛ مجید دهقان شعار

2.

ارزیابی شاخص های مقومت به خشکی در گندم نان

دوره 32، شماره 4، تیر 1380
فرید نورمند موید؛ محمد علی رستمی؛ محمد رضا قنادها

3.

ارزیابی مقاومت به خشکی وعکس العمل ارقام یونجه درشرایط عادی وتنش رطوبت خاک

3و4، شماره 0، اردیبهشت 1370
محمد علی رستمی؛ بهمن یزدی صمدی

4.

بررسی صفات مرفوفیزیولوژیکی گندم نان و رابطه آنها با عملکرد در شرایط تنش و بدون تنش خشکی

دوره 32، شماره 4، تیر 1380
فرید نورمند موید؛ محمد علی رستمی؛ محمدرضا قنادها

5.

تعیین درصد ریزش میوه و خوشه از درخت در ده رقم پسته با یک تکاننده مکانیکی

دوره 1، شماره 0، فروردین 1378
حسین مبلی؛ تیمور توکلی هشتجین؛ محمد علی رستمی

6.

تغییرات ازت در بافت رویشی و رابطه آن با پروتئین دانه در گندم

دوره 4، شماره 0، خرداد 1377
محمد علی رستمی؛ حسین جیریایی

7.

مطالعه همبستگی برخی از صفات مهم زراعی با عملکرد دانه از طریق تجزیه علیت در برنج

دوره 4، شماره 0، خرداد 1377
مهرزاد الله قلی پور؛ حسن زینالی؛ محمد علی رستمی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب