1.

ادب جهادی در جنگهای ایران و روس

5و4، شماره 0، خرداد 1381
دکتر عبدالرضا سیف؛ حسن اسماعیلى؛ فرهاد و فرزاد زیویار

2.

بازتاب شاهنامه فردوسی در عزلیات شمس مولوی

54و55، شماره 1، فروردین 1383
دکتر عبدالرضا سیف؛ گلناز عاملى؛ معصومه محمدزاده

3.

بازتاب شاهنامه فردوسی در مثنوی معنوی

دوره 56، شماره 2، تیر 1384
دکتر عبدالرضا سیف

4.

تجلی اسطوره در مثنوی

159-158، شماره 0، شهریور 1380
دکتر عبدالرضا سیف

5.

روشنفکران و ادبیات دوره مشروطه

دوره 173، شماره 0، فروردین 1384
دکتر عبدالرضا سیف؛ علیرضا ذاکر اصفهانى؛ فرهاد و فرزاد زیویار؛ حسن اسماعیلى

6.

زندگی جاوید در مثنوی های حدیقه الحقیقه و مثنوی معنوی

دوره 164، شماره 0، دی 1381
دکتر عبدالرضا سیف

7.

سایه حافظ در غزل های سایه (هوشنگ ابتهاج)

دوره 56، شماره 3، آذر 1384
دکتر عبدالرضا سیف؛ آزاد محمودى

8.

سیمای ابراهیم بت شکن در آینه مثنوی

دوره 160، شماره 0، دی 1380
دکتر عبدالرضا سیف

9.

معجزات پیامبر اسلام (ص ) در مثنوی معنوی

163-162، شماره 0، مهر 1381
دکتر عبدالرضا سیف

10.

موسی (ع) و پیامبران هم عصر و بنی اسرائیل در مثنوی معنوی

54و55، شماره 3، مهر 1383
دکتر عبدالرضا سیف

11.

موسی (ع) و فرعون در مثنوی معنوی

8و7و6، شماره 0، تیر 1381
دکتر عبدالرضا سیف؛ نسرین موسى وند

12.

نقش علماء در پیدایش ادب جهادی (جنگهای ایران و روس، دورهء قاجار)

دوره 53، شماره 1، فروردین 1382
دکتر عبدالرضا سیف

13.

وجوه بلاغت در دو قصیدهء ناصرخسرو

دوره 53، شماره 2، مهر 1382
دکتر عبدالرضا سیف؛ احمد محمدى؛ نسرین موسى وندسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب