1.

بررسی فرآیند شکل گیری و قرار گیری مشکل در عرصه عمومی و دستور کار سیاستگذار

دوره 57، شماره 0، مهر 1381
دکتر مجید وحید

2.

بررسی فرایند شکل گیری و قرار گیری مشکل درعرصه عمومی و دستور کار سیاستگذار

دوره 57، شماره 0، مهر 1381
دکتر مجید وحید

3.

جستاری پیرامون مشکل سیاست گذاری در ایران

دوره 67، شماره 0، فروردین 1384
دکتر مجید وحید

4.

خردگرایی و تصمیم حدود آزادی سیاستگذار در تصمیم گیری

دوره 54، شماره 0، دی 1380
دکتر مجید وحید

5.

در آمدی بر سیاستگذاری عمومی

دوره 52، شماره 0، تیر 1380
دکتر مجید وحید

6.

سیاست گذاری و تصمیم بحثی در نظام تصمیم گیری جمهوری فرانسه

دوره 73، شماره 0، مهر 1385
دکتر مجید وحید

7.

سیاست های اشتغال دولت فرانسه در دهه های 1980 و 1990 منطق و جهت های اساسی

دوره 59، شماره 0، فروردین 1382
دکتر مجید وحید

8.

کنوانیسون جهانی تنوع فرهنگی بررسی زمینه های فکری –تارخی- موضوع و چشم انداز تثویب و تبعات در سیاستگذاری فرهنگی

دوره 63، شماره 0، فروردین 1383
دکتر مجید وحید

9.

گردش در سیاست گذاری خارجی بر اساس منافع ملی بررسی سیاست های اروپایی ژنرال دوگل

دوره 61، شماره 0، آذر 1382
دکتر مجید وحید

10.

نگاهی به مشکل سیاست گذاری عمومی در ایران درقالب جامعه شناسی سازمان ها و با بهره گیری از مفهوم مرجعیت

دوره 69، شماره 0، مهر 1384
دکتر مجید وحید

11.

نگرشی بر سازمان و منطق حاکم ر آن سه سال با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (بخش پژوهش)

دوره 65، شماره 0، آذر 1383
دکتر مجید وحیدسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب