1.

بررسی کال زایی در ارقام مختلف جو

دوره 3، شماره 0، خرداد 1378
منصورامیدی؛ پریچهر احمدیان تهرانی؛ بدرالدین ابراهیم سیدطباطبایی؛ محمدعلی رستمی

2.

جنبه های سیتوژنتیکی بی نظمی های میوزی ناشی از اینبریدینگ در چاودار(secale cereal L.)

1و2، شماره 0، اردیبهشت 1369
پریچهر احمدیان تهرانی

3.

گونه های (HOM. APHIDIDIDAE) UROLEUCON MORD . در ایران و روش شناسائی آنها سید حسین حجت

3و4، شماره 0، اردیبهشت 1366
سید حسین حجت؛ پریچهر احمدیان تهرانی

4.

مطالعه باززائی در ارقام مختلف جو

دوره 33، شماره 3، خرداد 1381
منصور امیدی؛ پریچهر احمدیان تهرانی؛ محمد رضا قنادها؛ علی اکبرشاه نجات بوشهری

5.

مقاومت سیتوژنتیکی شته سبز هلوMyzus persicae (Sulzer) نسبت به سم فسفره (دیازینون) در ایران

دوره 1، شماره 0، فروردین 1372
پریچهر احمدیان تهرانی؛ محمدجواد مراداسحقی؛ سید حسن حجت


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب