1.

آنالیز فاکتوری سازه های تاثیر گزار بر آزمون کارشناسی ارشد کشاورزی از دیدگاه هیات علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران

دوره 2، شماره 0، اردیبهشت 1378
ایرج ملک محمدی؛ جوادزاد؛ علی اسدی؛ حشمت الله سعدی

2.

الگوی اجتماعی وکارآیی سنجی فعالیتهای ترویجی موثر درکنترل بیولوژیک کرم ساقه خوار برنج در سال زراعی 73-1372 (درمنطقه شرق استان مازندران)

دوره 4، شماره 0، اردیبهشت 1377
ایرج ملک محمدی؛ رمضانعلی منصفی استخر پشتی؛ عزیز خرازی پاکدل؛ شاپور ظریفیان

3.

انگیزه های مشارکت زنان روستائی در برنامه های آموزشی و ترویجی در استان فارس

دوره 31، شماره 1، فروردین 1379
ایرج ملک محمدی؛ غلامحسین حسینی نیا

4.

بررسی نقش دانش ومهارت مدیریتی رؤسای دبیرستانهای کشاورزی درموقعیت آموزشی این مراکز

دوره 1، شماره 0، فروردین 1376
ایرج ملک محمدی؛ علی اسدی

5.

بررسی نقش سازه های ترویجی در جلب مشارکت کشاورزان د رکنترل تلفیقی سن گندم(IPM)

دوره 4، شماره 0، تیر 1377
ایرج ملک محمدی؛ حشمت الله سعدی

6.

تحلیل رگرسیونی شبکه عوامل مرتبط با توسعه و ترویج گل و گیاه

دوره 33، شماره 4، تیر 1381
ایرج ملک محمدی؛ محمد محمدی

7.

تحلیل عاملی سازه های اثر بخشی نظام تولید، انتقال و کاربرد فناوری کشاورزی از دیدگاه خبرگان ترویج

دوره 35، شماره 4، تیر 1383
علی اسدی؛ ایرج ملک محمدی؛ سید محمود حسینی؛ احمد جعفرنژاد

8.

توسعه مشارکتی فناوری (PTD) رهیافتی نوین برای تولید و انتقال فناوری مناسب کشاورزان خرده‌پا

2-38، شماره 3، آذر 1387
علی اسدی؛ ایرج ملک محمدی؛ سید محمود حسینی

9.

طراحی سازمان کشاورزان براساس توافق سنجی نظرات صاحب نظران ترویج کشاورزی کشور

دوره 35، شماره 4، تیر 1383
شاپور ظریفیان؛ ایرج ملک محمدی

10.

نقش آموزشهای ترویجی درافزایش تولید وگسترش کارگاههای پرورش ماهی در گیلان

دوره 1، شماره 0، فروردین 1375
محمد تقی شریعتی؛ ایرج ملک محمدی

11.

نقش سازه های ترویجی تاثیر گذار در جلب مشارکت نی داران در احیای نی زارهای دریاچه هامون

دوره 32، شماره 2، اردیبهشت 1380
ایرج ملک محمدی؛ ولی الله سارانی

12.

ویژگیها وماهیت نظام ترویج ومیزان تأثیر آن در توسعه کشاورزی ایران (از نظر خبرگان ترویج)

3و4، شماره 0، فروردین 1368
ایرج ملک محمدیسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب