1.

ارزیابی عوامل موثر بر صفات رشد در گوسفند کرمانی

دوره 33، شماره 3، بهار 1381
فریدون افتخاری شاهرودی؛ محمدرضا بحرینی؛ دیل ون دولک؛ محسن دانش مسگران

2.

برآورد روند ژنتیکی، فنوتیپی و محیطی صفات رشد در گوسفند کرمانی

دوره 40، شماره 1، بهار 1388
مرتضی ستایی مختاری؛ امیر رشیدی؛ محمدرضا محمد آبادی؛ حسین مرادی شهر بابک

3.

تعیین چندشکلی پروتئین‌های آلبومین، هموگلوبین و ترانسفرین و بررسی ارتباط آنها با برخی از صفات تولیدی در گوسفند نژاد کرمانی

دوره 43، شماره 1، بهار 1391، صفحه 131-139
زکریا قدیری؛ محمد مرادی شهربابک؛ حسین مرادی شهربابک؛ قدرت اله رحیمی

4.

چندشکلی اگزون 10 ژن مربوط به گیرنده هورمون رشد (GHR) و ارتباط آن با صفات رشد در گوسفندان نژاد کرمانی با روش PCR-SSCP*

دوره 14، شماره 2، زمستان 1391، صفحه 43-50
حسین مرادی شهربابک؛ اکبر اسدی؛ پرویز عزیزی؛ سعیده الهیان

5.

کاربرد نشانگرهای ریزماهواره برای مطالعه ژنوم گوسفند کرمانی

دوره 42، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 337-344
آمنه محمدی فر؛ محمدرضا محمدآبادی


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.