1.

اثر آب شور بر روی عملکرد پنبه در روش های آبیاری بارانی وشیاری

دوره 4، شماره 0، بهار 1377
تیمور سهرابی؛ علیرضا کیانی؛ ابراهیم پذیرا

2.

اثر علف‌کش‌های تریفلورالین و اتال فلورالین بر ویژگی‌های رشدی بیمارگرهای قارچی پنبه

دوره 40، شماره 2، زمستان 1388
محمود هوشیارفرد؛ ناصر باقرانی

3.

اثر فاصله ردیف کاشت وتراکم بوته در ردیف بر رشد و تجمع ماده خشک پنبه در اصفهان

دوره 4، شماره 0، تابستان 1377
مجیدرضا خلیلی سامانی؛ محمدرضا خواجه پور؛ امیر قلاوند

4.

ارزیابی انواع کارآیی محصولات پنبه و چغندرقند در ایران: با استفاده از روش تحلیلی داده های فراگیر (پوششی)

دوره 6، شماره 1، بهار 1383، صفحه 57-67
سعید یزدانى؛ اسماعیل پیش بهار

5.

ارزیابی رشد و عملکرد پنبه در رقابت با علف های هرز در شرایط مصرف کودهای شیمیایی و بیولوژیک

دوره 22، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 245-255
مجید رحیمی زاده

6.

ارزیابی میزان مهار زیستی Rhizoctonia solani در گیاه پنبه با جدایه‌های Pseudomonas fluorescens

دوره 4، شماره 1، بهار 1394، صفحه 23-36
فاطمه زهرا عبداللهی پور؛ اکبر شیرزاد؛ حمید محمدی

7.

ارزیابی مزرعه‌ای کاربرد بور و نیتروژن بر عملکرد و خصوصیات کیفی پنبه رقم ورامین در یک خاک آهکی

دوره 23، شماره 1، بهار 1400، صفحه 101-111
محسن سیلسپور

8.

بازتاب نظام اقتصاد جهانی در تولید و صادرات پنبه ایران از 1850 تا 1941 م / 1239 تا 1320ش

دوره 9، شماره 1، بهار 1396، صفحه 59-79
شهرام غلامی

9.

بررسی اثرات تاریخ کاشت بر فنولوژی ومرفولوژی سه رقم پنبه در گرگان

دوره 34، شماره 1، بهار 1382
فرشید اکرم قادری؛ ناصر لطیفی؛ جواد رضایی؛ افشین سلطانی

10.

بررسی اثر سیاست‌های حمایتی بر سطح زیرکشت پنبه در استان گلستان

دوره 46، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 197-206
سید صفدر حسینی؛ مرضیه امین روان

11.

بررسی پایداری و سازگاری عملکرد ارقام پنبه بر اساس روش‌های تک متغیره پارامتری، ناپارامتری و مدل AMMI

دوره 42، شماره 2، تابستان 1390، صفحه 397-407
سکینه دماوندی کمالی؛ نادعلی بابائیان جلودار؛ عمران عالیشاه

12.

بررسی تابع تولید غیرمستقیم و محدودیت بودجه در تولید پنبه استان خراسان

41-2، شماره 4، زمستان 1389، صفحه 425-433
سعید یزدانی؛ حبیب شهبازی؛ محمد کاوسی کلاشمی

13.

بررسی تأثیر تنش کمبود آب بر ویژگی‌های رویشی و عملکرد ژنوتیپ‏های مختلف پنبه

دوره 47، شماره 1، بهار 1395، صفحه 41-52
علی نادری عارفی؛ علی احمدی؛ منیژه سبکدست؛ علیرضا توکلی؛ موسی الرضا وفایی تبار

14.

بررسی چندشکلی های DNA در بین تعدادی از ژنوتیپ های پنبه آپلند (Gossypium hirsutum L. ) با استفاده از تکنیک RAPD – PCR

دوره 31، شماره 4، تابستان 1379
کمال قاسمی یزدی؛ سیروس عبد میشانی؛ عبدالهادی حسین زاده؛ بدرالدین ابراهیم سید طباطبایی

15.

بررسی روابط برخی از صفات مهم مورفولوژیک و زراعی با عملکرد وش در ارقام گلاندلس پنبه از طریق روش های آماری چند متغیره

دوره 33، شماره 1، بهار 1381
سیده ساناز رمضانپور؛ عبداهادی حسین زاده؛ حسن زینالی؛ موسی الرضا وفایی تبار

16.

بررسی روابط صفت‌های کمی و کیفیت الیاف و تنوع آن در ارقام تتراپلوئید پنبه

دوره 1، شماره 1، بهار 1392، صفحه 43-50
موسی الرضا وفایی تبار

17.

بررسی سیتوژنتیکی ژنوتیپ‌های حاصل از تلاقی‌های برگشتی پنبه‌های بومی سمنان و شهرضا با گونۀ Gossypium arboreum

دوره 1، شماره 1، بهار 1392، صفحه 51-58
زهرا هراتی؛ موسی الرضا وفایی تبار

18.

بررسی کارایی پنبه کاران استان خراسان با استفاده از رهیافت پارامتریک

دوره 40، شماره 2، تابستان 1388
محمود صبوحی؛ عصمت مجرد

19.

بررسی کارایی زیست محیطی پنبه‌کاران کشور

دوره 72، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 389-402
محمد نوروزیان؛ مرضیه اسفندیاری؛ سید مهدی حسینی؛ شجاع موسی پور

20.

بررسی کشت بافت و اثر کشت همجواری ریز نمونه ها در کلزا(Brassica napus L)

دوره 33، شماره 4، تابستان 1381
علی اشرف مهرابی؛ منصور امیدی؛ بدرالدین ابراهیم سید طباطبایی؛ علی اکبر شاه نجات بوشهری؛ رضا توکل افشاری

21.

تأثیر آبیاری با فاضلاب تصفیه شده روی خصوصیات گیاه پنبه

دوره 41، شماره 2، زمستان 1389، صفحه 229-235
مهدی علی خاصی؛ مهدی کوچک زاده

22.

تجزیه چندمتغیره صفات کمی و کیفی ارقام امیدبخش پنبه تحت شرایط آب وهوایی سرد

دوره 49، شماره 1، بهار 1397، صفحه 189-195
فرشید طلعت؛ مهدی بدری انرجان؛ کاظم ستوده مرام

23.

تراریزش ژن گزارشگر gus به پنبه و مطالعه وراثت و بیان آن در نسل دوم پنبه تراریخته

دوره 39، شماره 1، پاییز 1387
مسعود توحیدفر؛ لیلا رمضان‏پور؛ ریحانه گلابچیان

24.

تعیین دوره بحرانی کنترل علف‌های هرز پنبه در گرگان

1-37، شماره 2، بهار 1385
فرشید اکرم قادری؛ عبدالقدیر قجری؛ معصومه یونس آبادی؛ برهان سهرابی؛ سهیل سیرانی

25.

تعیین زمان بحرانی کنترل علف‌های هرز در شرایط کشت رایج و فواصل ردیف خیلی باریک پنبه

دوره 21، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 247-258
احمد رایفی زاده؛ محمد آرمین؛ متین جامی معینی

اولین صفحه صفحه قبل 1 2 صفحه بعد آخرین صفحه


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.