1.

ارمغان علمی و معرفتی فناء فی الله و بقاء بالله از منظر ابن‌عربی

دوره 55، شماره 1، شهریور 1401، صفحه 242-227
فاطمه الزهراء نصیرپور؛ حسن ابراهیمی؛ احمد بهشتی

2.

بررسی لطایف سبعه و پیامبران وجودی هفت‌گانه از عطار تا شیخ علاءالدوله سمنانی

دوره 52، شماره 2، اسفند 1398، صفحه 189-205
علی اشرف امامی؛ علی اکبری چناری

3.

تجلّی در کتاب العروة سمنانی و ارتباط آن با آرای ابن عربی و عقاید اشعری

دوره 56، شماره 2، اسفند 1402، صفحه 439-462
سید محمد دشتی؛ سمیه سهرابی

4.

تحلیل مفاهیم «خود» و «دیگری» براساس مبانی عرفانی ابن‌عربی

دوره 53، شماره 2، اسفند 1399، صفحه 498-479
حسن مهدی پور

5.

تحلیل و بررسی تطبیقی انسان‌شناسی در آراء مولوی و ابن‌عربی

دوره 56، شماره 1، شهریور 1402، صفحه 75-94
مرضیه کاظمی؛ سید علی اصغر میرباقری فرد

6.

جایگاه خیال در معرفت‌شناسی رمانتیسیسم و عرفان اسلامی

دوره 12، شماره 37، فروردین 1386
فاضل اسدی امجد

7.

رویکرد آلوسی به تفسیر عرفانی

دوره 48، شماره 2، اسفند 1394، صفحه 227-243
محسن قاسم پور

8.

مفاهیم، اصطلاحات و استعارات عرفان تلفیقی در آثار داعی شیرازی

دوره 54، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 131-109
مهدی حیدری؛ محبوبه زمانی

9.

نقد و بررسی نظریۀ وجود خیالی ابن عربی در غزلیات و رباعیات بیدل دهلوی

دوره 4، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 23-42
مسعود روحانی؛ علی‌اکبر شوبکلایی

10.

نقد و تحلیل نظریّۀ ولایت عرفانی از منظر شیخ احمد سِرهِندی

دوره 4، شماره 2، اسفند 1393، صفحه 21-40
مهدی شریفیان؛ میثم احمدی

11.

هیولای باورها؛ بررسی مبانی ابن‌عربی در مواجهه با مسئلۀ تکثر ادیان

دوره 16، شماره 4، دی 1398، صفحه 655-675
سیده زهرا حسینی

12.

وجه جسمانی انسان در عرفان ابن‌عربی

دوره 55، شماره 2، آذر 1401، صفحه 441-423
هادی جعفری؛ علی ارشد ریاحی

13.

وحدت در ابن‌عربی و ارتباط آن با مسئلۀ «دیگری»

دوره 16، شماره 3، مهر 1398، صفحه 375-388
حامده راستایی؛ محمدرضا اسدیسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب