1.

اختفای احوال باطنی در آثار مولانا و مسأله تعریف عرفان از دیدگاه عرفان‌پژوهان معاصر

دوره 41، شماره 1، مهر 1388، صفحه 117-140
قاسم کاکایی؛ اشکان بحرانی

2.

آوای شوریدگی مولانا و نغمه شیفتگی سان خوآن دلا کروز

دوره 13، شماره 46، آذر 1387
مریم حق‌روستا

3.

بررسی تطبیقی آگنوستیسیسم در قصیده «طلاسم» ایلیا ابوماضی و غزل «من این ایوان نه تو را نمی دانم» مولانا

دوره 27، شماره 1، مرداد 1401، صفحه 600-623
هدایت الله تقی زاده

4.

بررسی تطبیقی دیالکتیک ایمان و فهم در هرمنوتیک مولانا وآگوستین بر اساس آموزۀ «ایمان می آورم تا بفهمم »

دوره 12، شماره 1، شهریور 1393، صفحه 39-59
منوچهر اکبری؛ علی اکبر رضادوست

5.

بررسی تطبیقی نظرگاه‌های مولوی و لسینگ در باب تسامح با تأکید بر ناتان خردمند و «داستان انگور»

دوره 18، شماره 2، آذر 1392، صفحه 79-95

6.

بررسی جلوه های نمایشی ِآیین صوفی گری در ترکیه

دوره 28، شماره 28، اسفند 1385
محمد جعفر یوسفیان کناری؛ دکتر محمد رضا پورجعفر

7.

بررسی و تطبیق مقام معشوقی مولانا با نظریۀ فردانیّت یونگ

دوره 8، شماره 1، اردیبهشت 1398، صفحه 61-80
شکراله پورالخاص؛ بیژن ظهیری ناو؛ جعفر عشقی

8.

بررسی و نقد دیالکتیک تعالی و حلول از دیدگاه مولانا و مایستر اکهارت

دوره 6، شماره 3، آذر 1388، صفحه 5-32
قاسم کاکایی؛ اشکان بحرانی

9.

تحلیل خوانش تصویری مولوی و سهروردی از مفهوم اسارت پرندۀ روح (داستان‌های پرندگان در مثنوی و رساله‌های تمثیلی)

دوره 53، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 23-42
مریم حق شناس؛ داود اسپرهم

10.

تحلیل رفتار متقابل جنبۀ «بالغ» و «والد» در شخصیت‌های داستانی مثنوی براساس نظریات اریک برن

دوره 4، شماره 2، اسفند 1394، صفحه 133-152
حسین رزی‌فام؛ علی دهقان؛ حمیدرضا فرضی

11.

تحلیل مکانیسم روان رنجورانۀ مهرطلبی در داستان های مثنوی بر اساس نظریّۀ کارن هورنای

دوره 10، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 185-209
شهرام محمودی؛ ابراهیم دانش؛ فرامرز جلالت

12.

جایگاه پارادوکس و حس‌آمیزی و انواع آنها در مثنوی مولانا

دوره 1، 3-5، اردیبهشت 1390، صفحه 295-308
دکتر میترا گلچین؛ سمیه رشیدی

13.

جهانِ ساکنِ روان و اراده‌های متجدّد حق در تمثیل «آب روان» مثنوی مولانا

دوره 10، شماره 2، اسفند 1399، صفحه 169-189
امیرحسین مدنی

14.

داستان‌‌‌وارگی در غزلیّات شمس

دوره 3، شماره 2، اسفند 1392، صفحه 59-76
داوود اسپرهم؛ سمیّه اسدی

15.

رویکردی تاریخی به داستان «محتسب تبریز» در مثنوی معنوی

دوره 11، شماره 2، اسفند 1398، صفحه 187-206
یزدان فرخی

16.

سماع رنگ در غزلیات شمس (کمپوزیسیون رنگ و تأثیر رنگ در ادراک خودآگاه و ناخودآگاه)

دوره 8، شماره 2، بهمن 1398، صفحه 215-234
حبیب الله عباسی؛ علیرضا مرادی؛ غلامعلی فلاح؛ صدیقه غلام زاده

17.

عرفان شرق در پس عشق زمینی غرب

دوره 15، شماره 58، بهمن 1389، صفحه 83-101
هدیه حسینی؛ محمدتقی غیاثی

18.

فضیلت مدنی در اندیشۀ عرفانی مولانا جلال‌الدین محمد بلخی

دوره 44، شماره 2، شهریور 1393، صفحه 407-429
عباس منوچهری؛ یدالله هنری

19.

کارکردهای الهیاتی سکوت در آثار مولانا

دوره 42، شماره 1، مهر 1388
قاسم کاکایی

20.

معجزات پیامبر اسلام (ص ) در مثنوی معنوی

163-162، شماره 0، مهر 1381
دکتر عبدالرضا سیف

21.

منشأ لذت از اثر هنری نزد مولانا

دوره 14، شماره 2، اسفند 1395، صفحه 123-142
سید محمد حسین نواب

22.

نقش عناصر پیرامتنی در توسعة دریافت و فهم متن مثنوی

دوره 22، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 249-268
ابراهیم سلیمی کوچی

23.

نگاهی معرفت‌شناختی به غذای نور و نورخواری در آثار منظوم مولانا

دوره 54، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 64-43
اختیار بخشیسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب