1.

اثر متقابل تنش خشکی و زمان بندی مصرف کود نیتروژنه بر عملکرد و برخی خصوصیات فیزیولوژیکی مرتبط با آن در گندم

1-37، شماره 2، بهار 1385
علی احمدی؛ حمیدرضا عیسوند؛ کاظم پوستینی

2.

اثر مقادیر مختلف کودهای نیتروژن و فسفر ودوره های آبیاری بر روی بیوماس تولیدی سورگوم علوفه ای واریته اسپیدفید

دوره 31، شماره 4، تابستان 1379
حمداله کاظمی اربط؛ رحیمزاده خویی؛ محمدمقدم؛ اصغربنالی خسرقی

3.

تاثیر کاربرد نیتروژن و تراکم بوته بر برخی ویژگی‌های زراعی کنجد

دوره 36، شماره 1، بهار 1384
ایوب پاپری مقدم فرد؛ محمد جعفر بحرانی

4.

تأثیر نیتروژن و زمان برداشت برکارایی مصرف کود و عملکرد کمی و کیفی سورگوم علوفه ای

دوره 14، شماره 2، زمستان 1391، صفحه 17-30
روشن جعفری بیله سوار؛ رئوف سید شریفی؛ علی اکبر ایمانی


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.