1.

ارائه چارچوبی به منظور شبکه سازی بازاریابی کارآفرینانه در کسب و کارهای کوچک و متوسط درحوزه صنایع دارویی

دوره 10، شماره 3، آذر 1396، صفحه 417-436
بابک ضیاء؛ مهران رضوانی؛ الهه بیاتی

2.

ارائه مدلی برای دستیابی به بهترین مسیر در شبکه بر اساس معیارهای چندگانه

دوره 56، شماره 0، فروردین 1381
دکتر منصور مومنی

3.

برآورد اثرهای اقتصادی شبکه‎ای سیستم تلفن همراه اول در تهران

دوره 47، شماره 4، اسفند 1391، صفحه 1-18
اسفندیار جهانگرد؛ مرضیه رضائی

4.

بررسی تأثیرات شبکه‌های اجتماعی مجازی بر مشارکت سیاسی (مطالعۀ موردی: شهر تهران)

دوره 45، شماره 4، دی 1394، صفحه 825-841
کیومرث اشتریان؛ محمدرضا امیرزاده

5.

بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی بر یادگیری سازمانی (مورد مطالعه: اداره کل ورزش و جوانان استان گیلان)

دوره 1، شماره 1، مهر 1393، صفحه 101-118
تورج حسن‌زاده ثمرین؛ محمدصادق حسن‌زاده؛ تورج قلی‌زاده بی‌بالانی

6.

به کارگیری رویکرد شبکة هم پیوندی در سطح بندی فضاهای سکونت گاهی استان قم برای بهبود برنامه ریزی و آمایش منطقه ای

دوره 5، شماره 2، مهر 1392، صفحه 211-240
محمد حسین شریف زادگان؛ اصغر خوانین زاده؛ حمید فتحی؛ بهزاد ملک پور اصل

7.

پروفایل ترانسکریپتوم یاخته‌های گرانولوزای تخمدان گاو در مراحل مختلف فولیکولوژنسیز

دوره 48، شماره 3، آذر 1396، صفحه 463-471
ابوالفضل بهرامی؛ سید رضا میرائی آشتیانی؛ مصطفی صادقی؛ علی نجفی

8.

پژوهشی در ربع رشیدی

دوره 7، شماره 0، تیر 1379
مهندس احمد سعیدنیا

9.

پهنه‌بندی خطر زمین لغزش به منظور استفاده کاربردی در طراحی شبکه جاده جنگلی

دوره 65، شماره 1، فروردین 1391، صفحه 19-32
الیاس حیاتی؛ باریس مجنونیان؛ احسان عبدی؛ علی دسترنج؛ علی‌اکبر نظری‌سامانی

10.

تحلیل عوامل تأثیرگذار بر مشارکت کشاورزان در مدیریت شبکه آبرسانی بخش جرقویه شهرستان اصفهان

دوره 40، شماره 2، شهریور 1388
زهرا زارعی دستگردی؛ هوشنگ ایروانی؛ حسین شعبانعلی فمی؛ آرزو مختاری حصاری

11.

تحلیل مفهوم قدرت در جامعه پیچیده پست‌مدرن

دوره 52، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 368-339
اصغر افتخاری؛ محمدهادی راجی

12.

جامعه‏شناسی علم فنآوری : تأملی بر تحولات اخیر جامعه‏شناسی علم

دوره 31، شماره 1، دی 1386
محمود قاضی طباطبایی؛ ابوعلی ودادهیر

13.

دو رسالۀ نو یافته از ابو حاتم اَسفزاری در حساب و گیاه‌شناسی

دوره 8، شماره 1، شهریور 1389، صفحه 1-36
محمدرضا عرشی

14.

رهیافت نهادی در سیاستگذاری نوآوری تکنولوژیک

دوره 38، شماره 1، فروردین 1387
کیومرث اشتریان

15.

ساخت اجتماعی بازار؛ تحلیل جامعه‌شناختی پیدایش بازار با تأکید بر بازار بانه در استان کردستان

دوره 25، شماره 1، شهریور 1397، صفحه 87-115
محمد امیرپناهی

16.

سیاستگذاری ارتباطات در عصر شبکه و جنبش‌های اجتماعی

دوره 5، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 147-165
عباس مصلی نژاد

17.

طراحی مدل توسعه سرمایه اجتماعی در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی

دوره 1، شماره 2، دی 1393، صفحه 161-182
معصومه مصطفی‌زاده؛ محمدرضا صادقی

18.

«طمع، رویا و باور» جامعه‌شناسی اقتصادی بازاریابی شبکه‌ای: یک مطالعه کیفی

دوره 14، شماره 2، اردیبهشت 1403، صفحه 193-218
زینب شفیعی؛ فاطمه رضائی

19.

مفهوم زمان، وضع طبیعی، قرارداد در زیست -جهان فضای مجازی

دوره 50، شماره 2، تیر 1399، صفحه 447-458
پریسا امیری فردسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب