1.

بازشناسی مبانی تفسیری عبدالرزاق کاشانی در «حقائق التأویل فی دلائل التنزیل‮»‬‬‬

دوره 56، شماره 1، شهریور 1402، صفحه 27-47
عبدالهادی فقهی زاده؛ محمدهادی امین ناجی؛ سیدمحمد منصور طباطبایی؛ سیدفخرالدین اسماعیلی سوق

2.

تحلیل انتقادى دیدگاه مدرسى طباطبایى در کتاب «مکتب در فرایند تکامل» در مورد احادیث شیعى

دوره 48، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 89-109
عبدالهادى فقهى‌زاده؛ محمدمقداد امیری

3.

مؤلفه های معنایی ماده ی «کرم» در قرآن بر اساس معناشناسی ساختاری و رویکردهای تحلیلی - منطقی

دوره 50، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 77-99
احد فرامرز قراملکی؛ عبدالهادی فقهی زاده؛ مریم قاسم احمد

4.

مؤلفه‌های معنایی واژۀ «عربی» در قرآن‌کریم (از طریق واکاوی معنایی و نحوۀ‌ چینش همنشین‌های آن در آیات)

دوره 51، شماره 2، بهمن 1397، صفحه 259-278
حبیبه قیصری؛ قاسم فائز؛ عبدالهادی فقهی زاده

5.

مفهوم‌شناسی آواهای ترکیبی ریشۀ «ب،‌ح،‌ر» در قرآن (با تکیه بر نظریۀ نام آوایی ابن جنّی در «اشتقاق کبیر»)

دوره 55، شماره 1، شهریور 1401، صفحه 142-123
عبدالهادی فقهی زاده؛ فاطمه دست رنج


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب