1.

ارزیابی وضعیت کمی و کیفی آموزش علوم سیاسی در ایران: مطالعۀ موردی دانشجویان رشتۀ علوم سیاسی دانشگاه تهران

دوره 50، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 367-383
علی اشرف نظری

2.

بازاندیشی در اندیشۀ خواست قدرت؛ روایتی متفاوت از مفهوم قدرت

دوره 43، شماره 3، آبان 1392، صفحه 237-256
علی اشرف نظری؛ علی حسن پور

3.

بازخوانی انتقادی مفهوم امر سیاسی در نظریۀ کارل اشمیت

دوره 45، شماره 4، دی 1394، صفحه 991-1014
علی اشرف نظری

4.

بازشناسی مفاهیم آزادی مثبت و منفی: رویکردی انتقادی

دوره 42، شماره 1، فروردین 1391، صفحه 351-369
علی اشرف نظری

5.

تحلیل بنیادین کنش‌های معطوف به خشونت داعش: با تأکید بر نظریۀ یادگیری اجتماعی

دوره 51، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 55-79
شهره پیرانی؛ علی اشرف نظری

6.

چرخش در مفهوم قدرت: تصور فوکویی و پسا فوکویی از قدرت

دوره 41، شماره 3، مهر 1390، صفحه 341-358
علی اشرف نظری

7.

چرخش مفهوم سیاست و بازآفرینی امر سیاسی: درک زمینه‌های هستی‌شناختی

دوره 47، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 257-277
علی اشرف نظری

8.

دلایل و زمینه‏ های شکل‌گیری پیشداوری و تصورات قالبی در بین گروه ‏های هویتی (مطالعۀ موردی: دانشجویان دانشگاه تهران)

دوره 46، شماره 2، تیر 1395، صفحه 515-530
علی اشرف نظری

9.

سیاست دموکراتیک و طرح الگوی شهروندی رادیکال: بازاندیشی در نظریه شانتال موف

دوره 52، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 608-581
علی اشرف نظری؛ بهزاد نیازآذری

10.

غرب، هویت و اسلام سیاسی: تصورات و پنداشت های غرب از اسلام

دوره 38، شماره 1، فروردین 1387
علی اشرف نظری

11.

کاربرد سازوکارهای دفاع روانی در سیاست: بایسته‌های درک رفتار سیاستمداران

دوره 49، شماره 2، تیر 1398، صفحه 535-559
علی‌اشرف نظری؛ فاتح مرادی

12.

کاربست رهیافت و روش پدیدارشناسی در علوم سیاسی

دوره 42، شماره 3، مهر 1391، صفحه 17-34
علی اشرف نظری؛ علیرضا صحرایی

13.

گفتمان هویتی تجددگرایان ایرانی در انقلاب مشروطیت

دوره 39، شماره 4، اسفند 1388
علی اشرف نظری

14.

مفهوم مشروعیت و جایگاه آن در منازعه اشمیت، لوویت و بلومنبرگ درباره مدرنیته

دوره 53، شماره 4، اسفند 1402، صفحه 838-819
علی اشرف نظری؛ سیدمسعود آذرفامسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب