1.

بررسی برخی ویژگی‌های زیستی و تغذیه‌ای زنبور پارازیتویید Eretmocerus delhiensis Mani روی سفیدبالک گلخانه Trialeurodes vaporariorum Westwood

دوره 5، شماره 2، آذر 1395، صفحه 193-200
جعفر ابراهیمی‌فر؛ ارسلان جمشیدنیا؛ حسین اللهیاری

2.

تأثیر نسبت نر به ماده بر میزان زادآوری و باروری کفشدوزک (HippodamiavariegataCol.: Coccinellidae)

دوره 2، شماره 2، بهمن 1392، صفحه 123-127
مهسا الداغی؛ حسین اللهیاری؛ رضا طلایی حسنلویی

3.

فراسنجه‌های زیستی بالتوری سبز( Chrysoperla carnea (Stephens با تغذیه از پسیل معمولی پستة تیمار‌شده با سه عصارة گیاهی و آفت‌کش آمیتراز

دوره 3، شماره 2، مهر 1393، صفحه 151-164
فرانک میرزایی؛ محمد امین سمیع؛ حسین الهیاری

4.

واکنش تابعی حشرات کامل نر و مادۀ کفشدوزکHippodamiavariegataGoeze(Col.: Coccinellidae) روی شتة سبز هلو

دوره 2، شماره 1، فروردین 1392، صفحه 65-70
خاطره حسن خانی؛ حسین اللهیاری

5.

واکنش تابعی کنه شکارگر Amblyseius swirskii (Acari: Phytoseiidae) نسبت به تراکم‌های مختلف تریپس غربیگل Frankliniella occidentalis (Thsanoptera: Thripidae) سالم و تیمار شده با قارچ Beauveria bassiana

دوره 6، شماره 2، مهر 1396، صفحه 245-255
مرجان حیدریان دهکردی؛ حسین اللهیاری؛ رضا طلایی حسنلویی؛ بروس پارکر


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب