1.

ارائه مدل تفسیری ـ ساختاری نظام جبران خدمات کارکنان بخش دولتی در راستای ارتقای‌ سلامت اداری

دوره 12، شماره 3، 1399، صفحه 427-460
حسین ایمانی؛ عادل آذر؛ آرین قلی پور؛ علی اصغر پورعزت

2.

بررسی تأثیرات تنوع تیمی بر تعهد و هویت تیمی و اهمیت تعدیل‏ کنندۀ اندازۀ تیم

دوره 7، شماره 3، مهر 1394، صفحه 547-572
آرین قلی پور؛ عاطفه سیف؛ مظاهر یوسفی امیری

3.

بررسی تأثیر پدیدۀ خودکوچک‌پنداری افراد موفق بر تضاد کارـ خانواده با نقش میانجی کمال‌گرایی

دوره 6، شماره 2، تیر 1393، صفحه 355-374
آرین قلی پور؛ مظاهر یوسفی امیری؛ حسین ایمانی؛ امیرحسین عبداله زاده

4.

بررسی تأثیر مبادله رهبر ـ پیرو بر حسادت سازمانی (مطالعه موردی: کارکنان ستاد بانک ملی ایران)

دوره 10، شماره 3، 1397، صفحه 415-442
آرین قلی پور؛ ندا محمد اسماعیلی؛ فریبا پارسا

5.

بررسی تأثیر مدل ویژگی‏ های شغلی بر کامیابی در کار (مطالعۀ موردی: بانک رفاه)

دوره 7، شماره 4، دی 1394، صفحه 783-802
حسین ایمانی؛ آرین قلی پور؛ سید رضا سید جوادین

6.

بررسی تأثیر مقایسه اجتماعی و امتیاز ارزیابی عملکرد بر بازخورپذیری کارکنان با میانجیگری ادراک عدالت در بخش دولتی

دوره 13، شماره 2، 1400، صفحه 309-328
ندا امیدی؛ ندا محمداسمعیلی؛ ارین قلی پور

7.

بررسی رابطه خصوصیات ارتباطاتی ادراک‌شده از صفحه سازمان در رسانه‌های اجتماعی با قصد پیگیری شغل کارجویان: نقش میانجی شخصیت برند کارفرما

دوره 15، شماره 1، 1402، صفحه 119-148
محسن کمندی؛ ندا محمداسمعیلی؛ آرین قلی‌پور

8.

تبیین عوامل درون سازمانی و برون سازمانی مؤثر بر ساخت سازمانی هویت در سازمان‎های دولتی

دوره 3، شماره 7، آذر 1390، صفحه 149-166
ارین قلی پور؛ علی اصغر پورعزت؛ فرشته محمدی

9.

تجزیه‎وتحلیل فرهنگ سازمانی و تعیین همسویی نظام جذب مدیریت منابع انسانی با ارزش‏های مطلوب فرهنگی در شرکت سهامی بیمۀ ایران

دوره 6، شماره 3، مهر 1393، صفحه 583-602
عباس منوریان؛ آرین قلی پور؛ حیدر احمدی

10.

توسعۀ منابع انسانی با بهره‌گیری از طرح توسعۀ فردی در سازمان‌های پروژه‌محور

دوره 8، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 15-32
وحید بیگی؛ آرین قلی پور

11.

راه‌کارهای عملی در طراحی و بازمهندسی ساختار سازمانی

دوره 15، شماره 3، 1402، صفحه 392-399
آرین قلی پور

12.

سخن سردبیر:پیامدهای پیش‌بینی‌نشده نظام‌های سنتی حقوق و مزایا در کشور

دوره 14، شماره 1، 1401، صفحه 1-3
ارین قلی پور

13.

سخن سردبیر:پیامدهای غیراخلاقی تأکید ابزاری بر قانون‌مداری

دوره 13، شماره 4، 1400، صفحه 593-596
آرین قلی پور

14.

سخن سردبیر: سیاست‌‌گذاری ملی در جهت افزایش بهره‌وری منابع انسانی

دوره 15، شماره 2، 1402، صفحه 204-207
آرین قلی پور

15.

سخن سردبیر:طراحی معیارهای عینی و کمّی برای پیاده‌سازی ارتقای افقی

دوره 14، شماره 4، 1401، صفحه 502-508
آرین قلی پور

16.

سخن سردبیر: مدیریت عملکرد کامل

دوره 15، شماره 1، 1402، صفحه 1-11
آرین قلی پور

17.

سخن سردبیر: نجات برنامه‌های استراتژیک از قفسه سازمان‌ها با طراحی مشاغل استراتژیک

دوره 14، شماره 2، 1401، صفحه 165-168
آرین قلی پور

18.

سخن سردبیر: هفت خصلت انسانی مدیران نوع هفتم

دوره 14، شماره 3، 1401، صفحه 313-317
آرین قلی پور

19.

شناسایی پیشایندهای ادراکات منابع انسانی کارکنان با استفاده از نظریه سیگنالینگ

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 07 آذر 1402
آرین قلی پور؛ محمد ابویی اردکان؛ ندا محمد اسماعیلی؛ عطیه رسولی

20.

شناسایی مؤلفه‌های سیستم تأمین منابع انسانی در راستای ارتقای‌ سلامت نظام اداری

دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 251-284
حسین ایمانی؛ آرین قلی پور؛ عادل آذر؛ علی اصغر پورعزت

21.

طراحی چارچوب شایستگی کارکنان مبتنی بر راهبردهای سازمان (مورد مطالعه معاونت برق وزارت نیرو)

دوره 13، شماره 1، 1400، صفحه 29-58
محمد هاشمیه انارکی؛ ارین قلی پور؛ مجتبی امیری؛ محمد علی بابایی زکلیکی

22.

طراحی چارچوب یکپارچه فرایندهای منابع انسانی مدل ۳۴۰۰۰ بر اساس رویکرد AMO

دوره 14، شماره 4، 1401، صفحه 531-553
آرین قلی پور؛ عباس نرگسیان؛ سمیه ذاکری نیا

23.

طراحی مدلی بومی برای تعیین ابعاد انعطاف‌پذیری منابع انسانی در بانک‏‌های دولتی

دوره 14، شماره 1، 1401، صفحه 29-52
حمیدرضا یعقوبی؛ آرین قلی پور؛ مجتبی امیری

24.

ماتریس توسعۀ منابع انسانی فهم دوسویگی عاملیت و ساختار در توسعۀ منابع انسانی

دوره 9، شماره 1، 1396، صفحه 137-168
علی اصغری صارم؛ حسن دانایی فرد؛ آرین قلی پور؛ علی اصغر فانی

25.

واکاوی نقش داستان‌سراییِ سازمانی در توسعۀ منابع انسانی؛ کنکاشی در ادبیات پژوهشی

دوره 8، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 181-218
علی اصغری صارم؛ حسن دانایی فرد؛ علی اصغر فانی؛ آرین قلی پورسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب