1.

اولویت بندی اهداف راهبردی سازمان : مدل رایانه ای تصمیم گیری چند معیاره با رویکرد MADM

دوره 17، شماره 5، دی 1383
دکتر محمد سعید تسلیمی؛ مهندس میکائیل برقی؛ دکتر عزت اله اصغری ز اده؛ طاهر روشندل اربطانی؛ رضا قربانی

2.

بررسی ضرورت و طراحی مدل نظری برای تاسیس کلینیک های محلی بهبود سیستم

دوره 17، شماره 1، فروردین 1383
دکتر محمد سعید تسلیمی؛ دکتر عبدالمحمد مهدوی

3.

بسوی بازشناسی و تبیین مجدد نقش دانشگاه

دوره 47، شماره 0، اسفند 1378
دکتر محمد سعید تسلیمی

4.

تغییر مبنا در شبکه مدیریت و کاربری آن در تحلیل نظری بهبود سازمانی

دوره 12، شماره 0، فروردین 1370
دکتر محمد سعید تسلیمی

5.

در جستجوی عوامل پشتیبانی کننده تجزیه و تحلیل SWOT در تدوین استراتژی

دوره 55، شماره 0، دی 1380
دکتر محمد سعید تسلیمی

6.

رفتار شناسی از مدیران برجسته در دستگاه های اجرایی کشور و ارائه الگوی بومی

دوره 50، شماره 0، مهر 1379
دکتر محمد سعید تسلیمی؛ زین العابدین رحمانی

7.

رفتار شناسی فعالیتهای توأم (رسمی و غیر رسمی )

دوره 14، شماره 0، مهر 1370
دکتر محمد سعید تسلیمی

8.

سر مقاله : ظرفیت فراگیر

دوره 55، شماره 0، دی 1380
دکتر محمد سعید تسلیمی

9.

طراحی و تبیین مدل دیالکتیکی نهادی شدن سازمان

دوره 16، شماره 1، بهمن 1382
دکتر محمد سعید تسلیمی؛ دکتر حسن میرزایی اهر نجانی؛ منوچهر محسنی؛ ارین قلی پور

10.

موانع رفتاری پایه در نهادینه سازی نظام پیشنهادها

دوره 43، شماره 0، دی 1377
دکتر محمد سعید تسلیمی

11.

نقدی بر فلسفه های بازاریابی

دوره 16، شماره 1، تیر 1382
دکتر محمد سعید تسلیمی؛ هاشم آقازاده؛ محمد اسفیدانی؛ مسعود کرمی

12.

نگرشی بر مدیریت برای نتایج

دوره 19، شماره 0، دی 1371
دکتر محمد سعید تسلیمیسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب