1.

اولویت بندی اهداف راهبردی سازمان : مدل رایانه ای تصمیم گیری چند معیاره با رویکرد MADM

دوره 17، شماره 5، زمستان 1383
دکتر محمد سعید تسلیمی؛ مهندس میکائیل برقی؛ دکتر عزت اله اصغری ز اده؛ طاهر روشندل اربطانی؛ رضا قربانی

2.

بررسی ضرورت و طراحی مدل نظری برای تاسیس کلینیک های محلی بهبود سیستم

دوره 17، شماره 1، بهار 1383
دکتر محمد سعید تسلیمی؛ دکتر عبدالمحمد مهدوی

3.

بسوی بازشناسی و تبیین مجدد نقش دانشگاه

دوره 47، شماره 0، زمستان 1378
دکتر محمد سعید تسلیمی

4.

تغییر مبنا در شبکه مدیریت و کاربری آن در تحلیل نظری بهبود سازمانی

دوره 12، شماره 0، بهار 1370
دکتر محمد سعید تسلیمی

5.

در جستجوی عوامل پشتیبانی کننده تجزیه و تحلیل SWOT در تدوین استراتژی

دوره 55، شماره 0، زمستان 1380
دکتر محمد سعید تسلیمی

6.

رفتار شناسی از مدیران برجسته در دستگاه های اجرایی کشور و ارائه الگوی بومی

دوره 50، شماره 0، پاییز 1379
دکتر محمد سعید تسلیمی؛ زین العابدین رحمانی

7.

رفتار شناسی فعالیتهای توأم (رسمی و غیر رسمی )

دوره 14، شماره 0، پاییز 1370
دکتر محمد سعید تسلیمی

8.

سر مقاله : ظرفیت فراگیر

دوره 55، شماره 0، زمستان 1380
دکتر محمد سعید تسلیمی

9.

طراحی و تبیین مدل دیالکتیکی نهادی شدن سازمان

دوره 16، شماره 1، زمستان 1382
دکتر محمد سعید تسلیمی؛ دکتر حسن میرزایی اهر نجانی؛ منوچهر محسنی؛ ارین قلی پور

10.

موانع رفتاری پایه در نهادینه سازی نظام پیشنهادها

دوره 43، شماره 0، زمستان 1377
دکتر محمد سعید تسلیمی

11.

نقدی بر فلسفه های بازاریابی

دوره 16، شماره 1، تابستان 1382
دکتر محمد سعید تسلیمی؛ هاشم آقازاده؛ محمد اسفیدانی؛ مسعود کرمی

12.

نگرشی بر مدیریت برای نتایج

دوره 19، شماره 0، زمستان 1371
دکتر محمد سعید تسلیمیContact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.